Szkółka

Regulamin » Szkółka

REGULAMIN

 

 1. Organizatorem zajęć tenisowych jest Szkoła Tenisowa KT „Cross”
 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania: Regulaminu Szkoły Tenisowej, regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia oraz ogólnych zasad etyki gry w tenisa i sportu.
 3. Zajęcia sportowe odbywają się na kortach tenisowych w Żurawicy ul. Armii Krajowej 76, a uczestniczenie w nich oznacza pełną akceptację osobnego regulaminu korzystania z tych obiektów.
 4. W zajęciach Szkoły Tenisowej mogą brać udział dzieci i młodzież, które nie posiadają przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania dyscypliny sportowej tenis. Dzieci oraz młodzież do 18 lat obowiązane są do posiadania aktulanej zgody lekarza sportowego na uczestnictwo w zajęciach tenisa ziemnego. Brak takiej zgody nie eliminuje z udziału w treningu natomiast w takim przypadku dziecko bierze udział w zajęciach na odpowiedzialność prawnych opiekunów. Osoby dorosłe biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 5. Podczas zajęć obowiązuje odpowiedni wygodny strój sportowy, oraz obuwie tenisowe dostosowane do gry na nawierzchni, na której prowadzone są zajęcia. W ramach przygotowania do zajęć należy posiadać wodę niegazowaną i ręcznik. Jego zapewnienie należy do obowiązków uczestnika. W przypadku upałów obowiązuje również czapka z daszkiem.
 6. Prosimy o punktualne przybycie na zajęcia mając na uwadze przebranie się oraz wspólną i punktualną część wstępną treningu (rozgrzewkę).
 7. Czas trwania zajęć wynosi 60 minut (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach oraz sprawy organizacyjne).
 8. Szkoła Tenisowa zapewnia piłki i cały sprzęt potrzebny do realizacji zajęć sportowych.
 9. Szkoła Tenisowa w początkowym okresie nauki w miarę możliwości udostępnia rakiety chętnym, później jednak sugeruje jaki sprzęt i gdzie należy go nabyć.
 10. Opłaty za zajęcia indywidualne są płatne zaraz po zakończonych zajęciach wg aktualnego cennika zajęć.
 11. Opłaty za zajęcia grupowe płatne są z góry za dany miesiąc. Opłatę należy uiścić do 5 dnia danego miesiąca: gotówką, bezpośrednio u prowadzącego zajęcia, lub wpłatą/przelewem bankowym na konto organizatora.
 12. W przypadku odwołania zajęć przez trenera lub z przyczyn wynikających z działania sił wyższych, zajęcia zostaną odrobione w innym uzgodnionym terminie, jednak w razie braku możliwości przeprowadzenia zajęć odróbkowych opłata za zajęcia zostaje zwrócona lub przeniesiona na następny miesiąc według ustaleń poczynionych przez strony.
 13. Nieobecność uczestnika na zajęciach należy zgłosić przymajmniej dzień przed terminem zajęć. W takim przypadku zajęcia zostaną odrobione w innym uzgodnionym terminie.
 14. W przypadku niepoinformowania o nieobecności na zajęciach, Uczestnik - który opuścił zajęcia - ponosi pełne koszty uczestnictwa w zajęciach.
 15. W przypadku choroby uczestnika zajęć grupowych lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, koszty zajęć nie są zwracane. Dopuszcza się jednak możliwość uczestniczenia w zajęciach odróbkowych innej grupy w najbliższym dogodnym i uzgodnionym terminie.
 16. Uczestnicy zajęć indywidualnych są zobowiązani do poinformowania trenera telefonicznie lub poprzez SMS o nieobecności z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem. W takim przypadku Uczestnik nie będzie ponosił kosztów związanych z wynagrodzeniem trenera, natomiast opłata za kort nie podlega zwrotowi.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo, niepełnoletni uczestnicy zajęć przybywają i opuszczają zajęcia pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 18. Rodzice proszeni są o ograniczenie swojej obecności na treningu do niezbędnego minimum ze względu na swobodę w zachowaniu dziecka, budowę autorytetu trenera oraz dyscyplinę podczas zajęć.
 19. Opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w zajęciach sportowych wyrażają zgodę na zamieszczanie w serwisie internetowym www.ktcross.pl oraz w innych materiałach promocyjnych (ulotki, plakaty, itp.) - imion i nazwisk oraz zdjęć z ich udziałem.
 20. Za rzeczy Uczestników zajęć, pozostawione na obiektach sportowych (w szatni i na korcie), Szkoła Tenisowa nie ponosi odpowiedzialności.
 21. Uczestnictwo w zajęciach Szkoły Tenisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 22. Szkoła Tenisowa zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 czerwca 2013 r.